Proces schvalování projektů ITI při zapojení zprostředkujícího subjektu ITI
(v případě IROP)

1. Výzva Řídícího orgánu pro ITI

Výzva ŘO zacílená pro všechny aglomerace ITI. Zveřejnění specifických + obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti. Povinnou přílohou projektové žádosti je vyjádření Řídícího výboru ITI, v MS2014+ se žádost může zaregistrovat až po vyhlášení výzvy ZS ITI.

2. Výzva nositele ITI

Výzva pro Pražskou metropolitní oblast. Specifikace požadavků pro soulad se Strategií ITI. Požadavek na předložení projektového záměru do data uvedeného ve výzvě. Záměr se nevyplňuje v MS2014+, zasílá se na adresu uvedenou ve výzvě.

3. Představení projektového záměru v pracovní skupině

Po předložení projektového záměru budou žadatelé přizvání do pracovní skupiny, kde záměr představí. Termín konání pracovní skupiny bude uveden již ve výzvě. Bude definován soubor projektových záměrů naplňující podmínky výzvy nositele ITI.

6. Hodnocení žádosti o podporu ZS ITI

Hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, případně kritéria věcného hodnocení, pokud jsou v dané výzvě uvedena.

ZS ITI může vyzvat k doplnění projektové žádosti.

Při vydání záporného závazného stanoviska je projektová žádost vyřazena.

Při vydání kladného závazného stanoviska je projektová žádost přesunuta k závěrečnému ověření způsobilosti k ŘO.

5. Výzva zprostředkujícího subjektu ITI

Výzva ZS ITI bude vyhlášena po nebo současně s výzvou nositele ITI. Obsahuje navíc kritéria pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, případně kritéria věcného hodnocení. Projektová žádost se vyplňuje v MS2014+.

4. Vydání vyjádření Řídícího výboru ITI

Po projednání v Řídícím výboru ITI bude ke každému projektovému záměru vydáno vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI.

Řídící výbor může vyzvat k doplnění projektového záměru.

7. Ověření způsobilosti operací

Závěrečné ověření způsobilosti operací Řídícím orgánem operačního programu. V případě nesplnění je žádost vyřazena. Při splnění je žádost schválena a Řídícím orgánem je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Proces schvalování projektů ITI bez zapojení zprostředkujícího subjektu ITI
(v případě OP PPR, OPŽP)

1. Výzva Řídícího orgánu pro ITI

Výzva ŘO zacílená pro všechny aglomerace ITI. Zveřejnění pravidel pro žadatele a příjemce a kritéria pro hodnocení. Povinnou přílohou projektové žádosti je vyjádření Řídícího výboru ITI, žádost se vyplňuje v MS2014+.

2. Výzva nositele ITI

Výzva pro Pražskou metropolitní oblast. Specifikace požadavků pro soulad se Strategií ITI. Požadavek na předložení projektového záměru do data uvedeného ve výzvě. Záměr se nevyplňuje v MS2014+, zasílá se na adresu uvedenou ve výzvě.

3. Představení projektového záměru v pracovní skupině

Po předložení projektového záměru budou žadatelé přizvání do pracovní skupiny, kde záměr představí. Termín konání pracovní skupiny bude uveden již ve výzvě. Bude definován soubor projektových záměrů naplňující podmínky výzvy nositele ITI.

5. Hodnocení žádosti o podporu

Hodnocení projektové žádosti ŘO dle pravidel daného operačního programu.

ŘO může vyzvat k doplnění projektové žádosti.

V případě nesplnění je žádost vyřazena. Při splnění je žádost schválena a Řídícím orgánem je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. Vydání vyjádření Řídícího výboru ITI

Po projednání v Řídícím výboru ITI bude ke každému projektovému záměru vydáno vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI.

Řídící výbor může vyzvat k doplnění projektového záměru