Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti je platformou bez právní subjektivity, která posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie ITI a vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru (ze schváleného souboru) se Strategií ITI, které má povahu doporučení k realizaci projektu pro řídicí orgán. Je v čele organizační struktury pro implementaci nástroje ITI, doporučuje orgánům hl. m. Prahy Strategii ITI ke schválení, projednává a schvaluje nepodstatné změny Strategie ITI a zároveň zřizuje pracovní skupiny. Je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace Strategie ITI. Řídící výbor, včetně jeho členů, byl ustanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2716 ze dne 10. 11. 2015.

Členové Řídicího výboru ITI PMO

- za hlavní město Prahu

Mudr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy (předseda ŘV)
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora pro oblast dopravy
Ing. Marek Zděradička, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 - za Středočeský kraj

Ing. Věslav Michalik CSc., náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací (místopředseda ŘV)
Ing. Jiří Kubiš, vedoucí Oddělení regionálního rozvoje

- za města a obce v zázemí

Bc. Pavel Končel, DiS, starosta obce Tišice
Ing. Miloslav Šmolík, zastupitel města Říčany
Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna

- za tematickou oblast doprava

Ing. Radim Vysloužil, ROPID
Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy

 - za tematickou oblast životní prostředí

Ing. Michaela Klausová, Povodí Vltavy

 - za tematickou oblast regionální školství

Mgr. Jiří Havlík, Národní ústav pro vzdělávání

- za Společnou asociaci nestátních neziskových organizací hl. m. Prahy a Středočeského kraje

Ing. Bc. Ivan Noveský

 - za Agenturu pro sociální začleňování

Mgr. Petr Čáp

 - za oblast Smart Cities

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT

 - stálí hosté

Ing. Karel Andrle, ředitel odboru evropských fondů MHMP
ředitel Sekce strategií a politik (IPR Praha)
Ing. Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře
Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová, manažer ITI 2014 - 2020
Ing. Tereza Šmídová, manažer ITI 2021 - 2027

 

 

 

20. jednání Řídicího výboru ITI PMO - zápis

30.3.2022 02:37

Stáhnout

19. jednání ŘV ITI PMO - zápis

2.11.2021 02:35

Stáhnout

18. jednání ŘV ITI - zápis

11.7.2021 03:10

Stáhnout

Více