19. jednání Řídícího výboru ITI PMO

19.10.2021

Hlavní bod programu: usnesení k předložení Strategie ITI na MŽP k procesu SEA